Regulamin Sklepu

 

I. DEFINICJE.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień i zwrotów na łamach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mtr.podlasie.pl.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem z serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący serwis www.mtr.podlasie.pl, którym jest firma Tomasz Kisielewski MTR-Mała Technika Rolnicza z siedzibą w miejscowości Zwierki 36, 16-060 Zabłudów, właściciel serwisu internetowego www.mtr.podlasie.pl, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży towaru. NIP: 966-212-11-96, Regon: 380384121, adres email: malatechnikarolnicza@gmail.com.

Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.mtr.podlasie.pl, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników tj. realizację Zamówienia, w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy.

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w Serwisie www.mtr.podlasie.pl.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Serwisie www.mtr.podlasie.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – sporządzony i wysłany przez Zamawiającego za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Serwisie do Sprzedawcy lista Towarów, które Zamawiający chce kupić.

Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach w serwisie www.mtr.podlasie.pl, za pomocą, której Zamawiający dokonuje zakupu Towarów.

Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w serwisie mtr.podlasie.pl.

Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

Realizacja Zamówienia – czas konieczny na dostarczenie przez Serwis www.mtr.podlasie.pl  zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.

Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.

Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

Umowa – umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.

Strony – Zamawiający i Sprzedawca.

II. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
 2. Zawartość stron w Serwisie www.mtr.podlasie.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie z Serwisu www.mtr.podlasie.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. W celu właściwego korzystania z Serwisu Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari) oraz dostęp do Sieci Internet.
 4. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać aktywny adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu www.mtr.podlasie.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności
 6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
 7. Zdjęcia zamieszczane na stronach w Serwisie www.mtr.podlasie.pl służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach w Serwisie www.mtr.podlasie.pl podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
 2. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia.
 3. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i jego ilości, miejsce dostawy oraz formę płatności.
 4. Poprzez kliknięcie w ikonkę „Przejdź do płatności” Zamawiający akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania zakupu zgodnie z niniejszym regulaminem, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłaniem zamówienia na towar.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru Zamówienia. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do której w przypadku gdy Zamawiającym jest konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia.
 8. Wszystkie towary oferowane na stronach w Serwisie www.mtr.podlasie.pl są fabrycznie nowe (chyba że w opisie jest inaczej), wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek. Opis oraz zdjęcia na stronie ma charakter informacyjny, informujemy iż może nie zawsze być aktualny i ulec zmianie.
 9. Wszystkie Ceny Towarów podawane na stronach w Serwisie www.mtr.podlasie.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron.
 11. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie Serwisu www.mtr.podlasie.pl. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Zamawiającego.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania gratisów.
 13. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.mtr.podlasie.pl. Towary prezentowane w serwisie www.mtr.podlasie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 14. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Zamawiającego w terminie 30 dni, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sprzedawca najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.
 15. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Zamawiający jest informowany przez obsługę Serwisu mtr.podlasie.pl o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 

IV. PŁATNOŚCI

 1. Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia oraz przy odbiorze.
 2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności on-line w następujący sposób:
  • przelewem bankowym;
  • płatnością za pośrednictwem Przelewy24;
 3. Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności gotówką bezpośrednio u dostarczającego pracownika Sprzedawcy lub u pracownika firmy kurierskiej.
 4. W celu dokonania Płatności w sposób o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

V. REALIZACJA I DOSTAWA TOWARÓW.

 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy:
  • Nowy Rok
  • Święto Trzech Króli
  • Wielkanoc
  • Poniedziałek wielkanocny
  • Święto Pracy
  • Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • Zielone Świątki
  • Boże Ciało
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • Dzień Wszystkich Świętych
  • Narodowe Święto Niepodległości
  • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)
  • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia w Serwisie www.mtr.podlasie.pl.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
 5. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.
 6. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.
 7. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru przez:
  • firmę kurierską
  • Odbiór osobisty w punkcie odbioru w miejscowości Zwierki 34, przewidywany czas dostawy: tego samego dnia.
  • kuriera – pracownik mtr.podlasie.pl na terenie Białegostoku i okolic.
 8. Zamawiany towar jest profesjonalnie spakowany i częściowo zdemontowany. Po otrzymaniu przesyłki należy złożyć towar według instrukcji.
 9. Po wydaniu Towaru Zamawiający powinien, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy Towar zamówiony przez Zamawiającego nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli Towar okaże się uszkodzony, wylany, pognieciony itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Serwis www.mtr.podlasie.pl wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Zamawiającego, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec serwisu www.mtr.podlasie.pl przysługujących Zamawiającemu i nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego.
 10. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 11. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary, których użycie wymaga pełnoletności mogą być zamawiane i odbierane wyłącznie przez osobę pełnoletnią i trzeźwą. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera niepełnoletni domownik Zamawiającego Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru.
 12. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy.
 13. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Czas ten wynosi od 2 do 3 dni roboczych.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 15. Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronach Serwisu.
 16. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.
 17. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Zamawiającego, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

VI. ZWROT

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, Zamawiający może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiający będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu zawartym jako załącznik nr.1 do tego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres Tomasz Kisielewski MTR-Mała Technika Rolnicza, Zwierki 36, 16-060 Zabłudów.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie terminu przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu koszty towaru , nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.
 6. Zamawiający będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 7. Zamawiający będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

VIII. REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty dostępne w Serwisie www.mtr.podlasie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wysłania rzeczy jak też za wady które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. Jeżeli Zamawiającym jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji Zamawiający będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 11. W przypadku gdy Zamawiający ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
  1. przesłać zgłoszenie na adres mailowy: malatechnikarolnicza@gmail.com
  2. nadać zgłoszenie na adres Zwierki 36, 16-060 Zabłudów.

IX. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Zmiany w zamówieniu Zamawiający może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Zamawiający może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem malatechnikarolnicza@gmail.com.
 3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Zamawiającego, adresu dostawy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 93 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.mtr.podlasie.pl
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 4. Zamawiający może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu  przesyłając swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy.
 5. Umowa zawierana jest między Zamawiającym a Sprzedającym.
 6. Informacje prezentowane na stronach Serwisu mtr.podlasie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

 

XI. KONTAKT

 

W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: malatechnikarolnicza@gmail.com

Zwierki, dnia 31.10.2022 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1:

 

MTR-Mała Technika Rolnicza

Zwierki 36, 16-060 Zabłudów

NIP: 966-21-21-196, Regon: 200839713

www.MTR.podlasie.pl, email: malatechnikarolnicza@gmail.com

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

(Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami)

 

Dane Zamawiającego:

Imię i nazwisko:

 

……………………………………..………………………………………….

Ulica, nr domu/mieszkania:

 

…………………………..…………………………………………………..

Kod pocztowy i miasto:

 

……………………..……………………………………………………….

 

Nr telefonu: ………………………………………..…..

 

E-mail: …………………………………………..…….

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że na zasadzie opisanej w § 9 Regulaminu serwisu Internetowego mtr.podlasie.pl Tomasz Kisielewski, odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży, szczegółowo opisanej w oparciu o następujące określonej zgodnie z poniższymi cechami:

 

Nr zamówienia: ……………………………………

Określenie Towaru, w odniesieniu do którego jest składane oświadczenie o odstąpieniu:

………………………………………………………

Cena Towaru, w odniesieniu do którego jest składane oświadczenie o odstąpieniu:

…………………………………………………………….

Nr faktury, paragonu lub przelewu  i data jej wystawienia/jego dokonania.

…………………………………………………………………….

 

Dane o rachunku bankowym

Rachunek bankowy, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym prawem odstąpienia:

Nazwa banku:

…………………………………………………………………………………..…….

Nr rachunku:

………………………………………………………………………………………..

Dane właściciela rachunku bankowego:

………………………………………………………………..………………………………………………….……………..

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w § 9 Regulaminu serwisu Internetowego www.mtr.podlasie.pl Tomasz Kisielewski, w tym opisanymi tam warunkami zwrotu towarów.

 

Data: …………………

podpis klienta …………………

 

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie wraz z towarem i oryginałem faktury VAT na adres:

MTR-Mała Technika Rolnicza Tomasz Kisielewski

Zwierki36, 16-060 Zabłudów

z dopiskiem „ZWROT”.